דו ליגסט לאנג און שטיל

קרן אלקלעי-גוט

דו ליגסט לאנג און שטיל


כ'זיץ אין מיטן בעט

קוק ארויף צו דיין פניס

ארוף צו דיינע פיס

ווי וואטע ווי שניי

דו ליגסט

און לאזט מיר

טאן מיט דיין שווייגן

וואס איך וויל.

יידיש – יוסל בירשטיין

Home